12 ، Shawwal ، 1445 ھ

De drie die spraken vanuit hun wieg

vrijdag, 3 maart 2023  |   Leestijd: 13 minuten

A'oedhoe billah min ash shaytan rajim. 
Bismillahi rahmani rahim

Alle lof is enkel aan God, we prijzen hem en we zoeken hulp bij enkel hem. Wij vragen vergeving van hem. We keren ons tot hem; en we zoeken toevlucht bij hem tegen ons eigen kwaad en onze eigen slechte daden. Iedereen die door god wordt geleid, wordt daadwerkelijk geleid; en iedereen die op een dwaalspoor is gelaten, zal niemand vinden om hem te leiden.

Ashadoe alaa ilaaha ill allahu wahdahoe la shareeka lah
Wa ashadoe anna sayyidina muhammadan abdoehoe wa rasooloe

God de almachtige zegt in zijn glorieuze boek: O jullie die geloven! Vrees god zoals hij gevreesd behoort te worden en sterf niet, behalve als oprechte moslims. 

Beste broeders en zusters! In de openbaring aan de Profeet (moge vrede met hem zijn) zijn vele wonderen die niet ophouden en waarvan de voordelen niet eindigen. Daardoor wordt ons geloof versterkt en verankerd in onze harten. Vandaag zullen wij nadenken over een van de langere overleveringen. Aboe Hurairah (moge God
tevreden met hem zijn) meldde dat de Profeet (moge vrede met hem zijn) zei: 

Niemand sprak in de wieg, behalve drie mensen: Jezus, de zoon van Maria en
de metgezel van Joeradj. Terwijl Joeradj daar aan het bidden was, kwam zijn moeder en zei: Oh Joeradj. Dus zei hij: Mijn Heer, mijn moeder of mijn gebed? En hij
vervolgde zijn gebed, dus ging ze weg. De volgende dag kwam ze terwijl hij aan het
bidden was en zei: Oh Joeradj. Hij zei: Mijn Heer, mijn moeder of mijn gebed?
Dus zette hij zijn gebed voort en zij vertrok. De volgende dag kwam ze
terwijl hij aan het bidden was en zei: Oh Joeradj. Hij zei: Mijn Heer, mijn moeder
of mijn gebed? en hij vervolgde zijn gebed. Dus zei ze: O God, laat hem niet doen sterven totdat hij de gezichten van de onkuise vrouwen ziet.

De kinderen van Israël spraken over Joeradj en zijn vele gebeden. Een van hen was een onkuise vrouw die bekend stond om haar schoonheid. Dus zei ze, als jullie het willen, dan zal ik hem verleiden. Ze bood zichzelf aan hem aan, maar hij wendde zich niet tot haar. Dus benaderde ze een herder die vroeger zijn toevlucht zocht bij Joeradj.
Ze bood zichzelf aan hem aan en hij pleegde ontucht met haar waarna ze zwanger werd. Dus toen ze beviel, zei ze, het is van Joeradj. De kinderen van Israël kwamen naar hem toe en trokken hem naar beneden en slopen zijn gebedsruimte en sloeg hem. Dus hij zei: Waarom doe je dit? Zij antwoordde: Je hebt ontucht gepleegd met deze onkuise vrouw en ze baarde een kind van jou. Hij vroeg: Waar is het kind? Dus brachten ze het kind naar hem. Toen zei hij: laat me tot ik bid.

Toen hij klaar was met bidden, kwam hij naar het kind toe en prikte hem in
zijn maag, en zei: O kind, wie is je vader? Het kind antwoordde: Die-en-die, de herder. Dus wendden de mensen zich tot Joeradj, kuste hem en raakte hem aan. Ze boden aan om zijn gebedshuis weer op te bouwen met goud. Hij zei, herbouw het met modder zoals het eerder was geweest, dus dat deden ze.

Er was ook een baby, die bij zijn moeder zoog terwijl er een man rijdend op een luxueus dier passeerde. Dus zijn moeder zei: O God, maak mijn kind zoals hem. Toen stopte de baby met zogen en keek naar de man, en zei: O God, zorg ervoor dat ik niet zoals hem wordt. Waarna hij verder ging met zuigen.

Aboe Hurairah (moge God tevreden met hem zijn) zei: Het is alsof ik de Boodschapper van God (moge vrede met hem zijn) nu nog kan zien terwijl hij het zuigen van de baby demonstreert door zijn wijsvinger te gebruiken in zijn mond.

Hij (moge vrede met hem zijn) zei: En sommige mensen gingen voorbij met een dienstmaagd, welke zij sloegen en beschuldigden van hoererij en diefstal. Ze zei:
God is voldoende voor mij en Hij is de beste Beschermer. De moeder zei: O God, maak mijn kind niet zoals zij. Weer stopte de baby met zuigen, keek haar aan en zei: O God, zorg dat ik wordt zoals zij.

Op dit punt beoordeelde de moeder wat er was gebeurd. De moeder zei: Een goed uitziende man kwam langs en ik zei, oh God maak mijn zoon zoals hij, en je zei, oh God, zorg ervoor dat ik niet zo wordt. Daarna kwamen ze langs met de dienstmaagd die ze aan het slaan waren en beschuldigden van hoererij en diefstal, en ik zei, oh God maak mijn niet zoon zoals zij en je zei, oh God maak mij zoals haar. Het kind zei: De man was een tiran, dus ik zei, oh God, maak mij niet zoals hem. En ze beschuldigden het meisje van hoererij terwijl ze geen hoererij deed of stelde, dus zei ik, oh God, maak mij zoals zijn.

Beste broeders en zusters!  Dit verhaal is verteld door degene die niet uit zichzelf spreekt. De waarheidsgetrouwe en de betrouwbare (moge vrede met hem zijn). Hij noemde hierin een overlevering uit de openbaring aan de vorige gemeenschappen. En hij vertelde het aan ons zodat we nadenken over wat het inhoudt. Wat betreft de eerste van de drie die als kind sprak, God noemde hem in de Edele Koran. Hij noemde het in detail en het was Jezus, de zoon van Maria, moge vrede met hem zijn. 

God de almachtige zegt in zijn glorieuze boek: En wij bestemden de zoon van Maria en zijne moeder tot een teeken, en wij bereiden een verblijf voor hen, op een verheven gedeelte der aarde, zijnde een plaats van vrede en zekerheid, en door stromende bronnen bevochtigd. 

Hij (moge vrede met hem zijn) was een teken in zijn schepping zonder vader. En een teken bij zijn geboorte wanneer Maria heerlijk eten en drinken kreeg. En toen ze bevallen was kwam ze naar haar volk terwijl ze hem vasthield. Ze hield een kind vast terwijl ze niet getrouwd was. Dus zeiden ze tegen haar, onkuisheid suggererend: O Zuster van Aäron! uw vader was geen slecht man, en uwe moeder geen ontuchtige vrouw.

Toen was haar verweer de toespraak van Jezus en dat was het grootste getuigenis van haar onschuld. Toen God de Almachtige haar inspireerde, wees ze naar het kind, hierna was het alsof ze haar belachelijk maakten: Maar zij maakte teekenen tot het kind om hun te antwoorden. En zij zeiden: Hoe kunnen wij tot hem spreken, die nog een kind in de wieg is? 

Toen draaide ze het kind in de wieg naar hen toe en hij zei welsprekende wonderlijke woorden. En de eerste woorden die hij uitsprak waren: "Inderdaad, Ik ben de dienaar van God". Want hij is de dienaar van God en zijn boodschapper Daarop zeide het kind: Waarlijk, ik ben Gods dienaar; hij heeft mij het boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt. En hij heeft gewild, dat ik gezegend zou zijn, overal waar ik mij ook zou mogen bevinden; hij heeft mij bevolen, het gebed in acht te nemen en aalmoezen te geven, zoo lang ik zal leven. Hij heeft mij gehoorzaam omtrent mijne moeder gemaakt en hij zal mij niet trotsch of ellendig doen worden. Vrede zij op mij, den dag, waarop ik werd geboren en den dag waarop ik zal sterven, en den dag, waarop ik tot het leven zal worden opgewekt.

Zeven zinnen uitgesproken door een kind in de wieg. Want ]een groot wonder
en een duidelijk bewijs dat hij waarlijk de boodschapper en dienaar van God is.

Wat betreft de tweede van de drie in dit verhaal, het is de metgezel van Joeradj. En Joeradj was toegewijd aan het gebed en zijn moeder werd boos op hem, en vroeg God: Oh God laat hem niet sterven totdat hij kijkt naar de gezichten van de onkuise vrouwen. Omdat een man in de verleiding kan komen door te kijken naar een vrouw in het algemeen, laat staan een onkuise vrouw die zichzelf beschikbaar maakte aan hem. Dus smeekte zijn moeder hiermee tegen hem.  En dit geeft aan dat het kijken naar de gezichten van de onkuise een kwelling is en straf die tegen een persoon wordt ingeroepen. Om die reden smeekte zijn moeder ermee op het moment van woede toen zijn gebed hem bezig hield en dus weghield van haar. 

Deze overlevering leert ons dat als een kind door zijn ouders wordt geroepen hij in principe alles moet laten vallen behalve datgene wat verplicht is voor hem, zoals het gebed. In het gebed kun je dit duidelijk maken aan jouw ouders door bijvoorbeeld je stem kort te verheffen tijdens het reciteren van een koranvers. 
Deze overlevering leert ons ook dat een du’a gemaakt door een ouder over zijn/haar kind waarschijnlijk wordt vervuld indien zij dit verdienen. 

Alhamdoelillah, alhamdoelillah, alhamdoelillah ar-rabbil aalemeen.
Wa salaatoe wa salamoe ala sayyidina muhammad wa aalihi ajmaeen.

Beste broeders en zusters! En de derde van drie die in de wieg spraken, was de baby die werd gezoogd door zijn moeder. Toen er een ogenschijnlijk eerbare en belangrijke persoon langs kwam zei de baby “Oh God, maak me niet zoals hij”, en toen er een dienstmaagd langs kwam die terwijl ze werd geslagen zijn “God is voldoende voor mij, en hij is de beste der beschermers” zei de baby “Oh God, maak me zoals zij”.

Dit is een belangrijk teken van God, dat de baby voelt, observeert, reflecteert, denkt en religieuze kennis heeft. Hij zei dat de man een koppige tiran was en hij zei verwijzend naar de dame "oh God, maak me zoals zij", omdat hij wist dat ze onschuldig was aan haar beschuldigingen. En zij vertrouwde haar zaak aan God toe en zei: “God is voldoende voor mij, en hij is de beste der beschermers". 

Sommige geleerden zeiden over het kind zeggen "oh God, maak me zoals zij" betekent vrij van zonden zoals zij vrij is, en niet in dat ze ten onrechte werd beschuldigd terwijl ze onschuldig was. Om deze rede maakte de Profeet (moge vrede met hem zijn) altijd de volgende du’a: Oh God, ik zoek toevlucht bij U tegen lusten, armoede en vernedering, en ik zoek toevlucht bij U tegen het onrecht aandoen aan anderen of onrecht aangedaan worden.

Deze overlevering leert ons te verduidelijken dat de schaal van God de Almachtige anders is dan die van de mensen. De schaal van de mens is gebaseerd op het uiterlijk. Maar de schaal van God is gebaseerd op bewustzijn van Hem. Voorwaar, de besten van jullie bij God zijn het meest bewust van Hem.

O dienaren van god! Moge god genadig voor jullie zijn. Onthoudt god, en hij zal jou onthouden. En bid enkel tot hem, en hij zal jullie dua accepteren. Voorwaar god is de grootste, gedenkt enkel hem.DenizTezcan.nl en alle aan DenizTezcan.nl gelieerde partijen zijn tegen geweld en alle overige illegale activiteiten. Iedereen die geweld of illegale activiteiten suggereert of promoot in de comments zal permanent worden verbannen.

Iets te delen?

Door op verstuur te klikken ga je akkoord met de privacy policy